กิจกรรม : ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (18 เม.ย. 2565)

รายละเอียด :
    

...วันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีดได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ในการดำเนินการช่วยเหลือปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความเหมาะสมและปลอดภัยให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อร่วมกันพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการยื่นขอรับความช่วยเหลือ พร้อมกับตรวจสอบข้อเท็จจริง และจัดทำรายงานเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีดต่อไป ซึ่งมีผู้ขอรับความช่วยเหลือฯ จำนวน 8 ราย ดังนี้

1. นางผ่องศรี ฤทธิรุตม์ หมู่ที่ 1 (ผู้สูงอายุ)
2. นางเกตุ ชูมี หมู่ที่ 2 (ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ)
3. นายวิสิทธิ์ เพชรทอง หมู่ที่ 4 (ผู้พิการ)
4. นางแดง คงหมาน หมู่ที่ 6 (ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ)
5. นายสมศักดิ์ บัวแก้ว หมู่ที่ 7 (ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ)
6. นางอบ ทองดี หมู่ที่ 7 (ผู้สูงอายุ)
7. นายสามารถ เซ่งเส้ง หมู่ที่ 8 (ผู้ด้อยโอกาส)
8. นางเลี่ยม ฉิมมุสิก หมู่ที่ 12 (ผู้สูงอายุ)
# ทั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565    อ่าน 90 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**