การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 อายุยืนนาน โรคภัยไม่มี ดาวน์โหลดเอกสาร
35
12 ก.ค. 2561
2 พระราชกฤษฏีกาค่าเช่าบ้าน ฉบับที่ 5 (2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
18
21 มี.ค. 2561
3 การดำเนินการทางวินัย ดาวน์โหลดเอกสาร
29
14 มิ.ย. 2560
4 การลาพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
27
14 มิ.ย. 2560
5 พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดาวน์โหลดเอกสาร
23
14 มิ.ย. 2560
6 สมรรถนะประจำสายงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
23
14 มิ.ย. 2560
7 สมรรถนะผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
22
14 มิ.ย. 2560
8 สมรรถนะหลัก ดาวน์โหลดเอกสาร
29
14 มิ.ย. 2560
9 แบบฟอร์มข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานสาย วิชาการ,ทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
26
14 มิ.ย. 2560
10 แบบฟอร์มข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานสาย อก.บร. ดาวน์โหลดเอกสาร
25
14 มิ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2