การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การดำเนินการทางวินัย ดาวน์โหลดเอกสาร
16
14 มิ.ย. 2560
2 การลาพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
13
14 มิ.ย. 2560
3 พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดาวน์โหลดเอกสาร
9
14 มิ.ย. 2560
4 สมรรถนะประจำสายงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
10
14 มิ.ย. 2560
5 สมรรถนะผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
10
14 มิ.ย. 2560
6 สมรรถนะหลัก ดาวน์โหลดเอกสาร
14
14 มิ.ย. 2560
7 แบบฟอร์มข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานสาย วิชาการ,ทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
13
14 มิ.ย. 2560
8 แบบฟอร์มข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานสาย อก.บร. ดาวน์โหลดเอกสาร
13
14 มิ.ย. 2560
9 แบบฟอร์มข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
16
14 มิ.ย. 2560
10 อายุยืนนาน โรคภัยไม่มี ดาวน์โหลดเอกสาร
20
14 มิ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1