การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
248
10 มิ.ย. 2563
2 แบบฟอร์มวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
265
10 มิ.ย. 2563
3 อายุยืนนาน โรคภัยไม่มี ดาวน์โหลดเอกสาร
262
12 ก.ค. 2561
4 พระราชกฤษฏีกาค่าเช่าบ้าน ฉบับที่ 5 (2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
236
21 มี.ค. 2561
5 การดำเนินการทางวินัย ดาวน์โหลดเอกสาร
269
14 มิ.ย. 2560
6 การลาพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
253
14 มิ.ย. 2560
7 พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดาวน์โหลดเอกสาร
246
14 มิ.ย. 2560
8 สมรรถนะประจำสายงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
261
14 มิ.ย. 2560
9 สมรรถนะผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
259
14 มิ.ย. 2560
10 สมรรถนะหลัก ดาวน์โหลดเอกสาร
257
14 มิ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2