การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
10 มิ.ย. 2563
2 แบบฟอร์มวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
10 มิ.ย. 2563
3 อายุยืนนาน โรคภัยไม่มี ดาวน์โหลดเอกสาร
58
12 ก.ค. 2561
4 พระราชกฤษฏีกาค่าเช่าบ้าน ฉบับที่ 5 (2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
42
21 มี.ค. 2561
5 การดำเนินการทางวินัย ดาวน์โหลดเอกสาร
51
14 มิ.ย. 2560
6 การลาพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
51
14 มิ.ย. 2560
7 พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดาวน์โหลดเอกสาร
44
14 มิ.ย. 2560
8 สมรรถนะประจำสายงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
48
14 มิ.ย. 2560
9 สมรรถนะผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
49
14 มิ.ย. 2560
10 สมรรถนะหลัก ดาวน์โหลดเอกสาร
57
14 มิ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2