แบบถามความพึงพอใจในการรับบริการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด อำเภอสี่ขีด จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
 
คำชี้แจง :โปรดทำเครื่องหมาย ลงในช่อง หน้าข้อความที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน
1.ท่านขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด ในด้านใด
                   01 งานด้านการศึกษาระดับปฐมวัย                       02 งานด้านสวัสดิการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
                   03 งานด้านการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่                  04 งานบริการน้ำอุปโภคบริโภค
                   05 งานด้านอื่นๆ...............................  
 
2.  เพศ          (พิมพ์)
 
3. อายุ           18-35 ปี                       36-45 ปี                       
                     46-60 ปี                     61 ปี ขั้นไป
 
4. อาชีพ  1.เกษตรกร การประมง       2.รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ              
               3.ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท         4.ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว                  
               ว่างงาน                              อื่น ๆ (ระบุ)
 
5. สำเร็จการศึกษาสูงสุด   ประถมศึกษาหรือเทียบเท่า    มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า      อนุปริญญา หรือเทียบเท่า
                                       ปริญญาตรี         สูงกว่าปริญญาตรี             อื่น ๆ
 
6.รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   1. ไม่เกิน 5000 บาท    2. 5001-10000 บาท     
                                       3. 10001-15000 บาท 4. 15001-20000 บาท
                                       5. 20000 บาทขึ้นไป
 
ส่วนที่ 2 ความถึงพอใจในการให้บริการ
      คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย ในช่องระดับความพึงพอใจของท่าน
ประเด็นความพึงพอใจ
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
ระดับความพึงพอใจ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
1. มีผัง ลำดับ ขั้นตอน และระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน
2. ความสะดวกในการให้บริการแต่ละขั้นตอน
3. ความรวดเร็วในการให้บริการ
4. ความเสมอภาคในการให้บริการ
5. ขั้นตอนในการให้บริการไม่ยุงยากซับซ้อน
ด้านช่องทางการให้บริการ
ระดับความพึงพอใจ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
1. ช่องทางการให้บริการมีหลากหลายและเพียงพอ
2. ช่องทางการให้บริการมีควมสะดวก ไม่ยุ่งยาก
3. ช่องทางการให้บริการตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
4. ช่องทางการให้บริการมีควมเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก
5.มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น หรือช่องทางอื่นๆ ที่สามารถแสดงความคิดเห็นได้
         
ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ
ระดับความพึงพอใจ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
1. ความรู้ความสามารถ ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ
2. ความสุภาพ อ่อนน้อม และเป็นกันเอง และเต็มใจในการให้บริการ
3. ความเหมาสมของบุคลิก ลักษณะท่าทาง และการแต่งกาย
4. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
5.ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่รับค่าตอบแทน
6. ความเสมอภาค ในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
         
         
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
ระดับความพึงพอใจ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
1.ป้ายข้อความ สัญลักษณ์บอกจุดบริการ ป้ายประชาสัมพันธ์มีความสัมพันธ์มีความชัดเจนเข้าใจง่าย
2. การจัดสถานที่ อุปกรณ์ มีความเป็นระเบียบ สะอาด และสะดวกในการให้บริการ
3. ความเหมาะสมของเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการให้บริการ
4. คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์ เครื่องมือ ในการให้บริการ
5.ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้บริการเช่น เก้าอี้พักคอย น้ำดื่ม
6,มีเอกสารและแบบฟอร์มในเรื่องที่ให้บริการครบถ้วนและเพียงพอ
         

 

 

 
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการ และ ข้อเสนอแนะ
 
 
รหัสส่งข้อมูล