กิจกรรม : โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2565 (13 มิถุนายน 2565)
รายละเอียด :
    

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชมรมผู้สูงอายุในการทำกิจกรรมชุมชนตามบริบทของพื้นที่ และเพื่อให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมการออกกำลังกาย กิจกรรมพัฒนาจิตใจ เข้าวัดฟังธรรม กิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ครอบคลุมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและสุขภาวะผู้สูงอายุให้ครบ 4 มิติ คือ สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ

ซึ่งมีการดำเนินกาารจัดกิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน 2565 ดังนี้
- เวลา 09.00 - 09.30 น. สมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลสี่ขีดได้พบปะ พูดคุย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- เวลา 09.30 - 11.30 น. โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต "กฎหมายควรรู้สำหรับผู้สูงอายุ" โดย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสิชล
- เวลา 11.30 - 12.00 น. กิจกรรมประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2565 ของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลสี่ขีด
#ทั้งนี้ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565    อ่าน 70 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**