ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
301 ประกาศราคากลางโครงการตีเส้นจราจรถนนสาย 4215 ม.5,7,12 ราคากลาง 389,000.- บาท (สามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
219
22 ก.ย. 2560
302 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศพด.บ้านปราบราษฎร์อุทิศ ม.6 ต.สี่ขีดราคากลาง 72,000.- บาท(เจ็ดหมื่่นสองพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
240
18 ก.ย. 2560
303 ประกาศงานตรวจรับพัสดุโครงการซื้อครุภัณฑ์การศึกษาเครื่่องเล่นเด็กให้กับศพด.จำนวน 4 แห่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
234
18 ก.ย. 2560
304 ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายห้วยรัก ม.9 ดาวน์โหลดเอกสาร
232
18 ก.ย. 2560
305 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายห้วยรัก ม.9 ราคากลาง 513,100.- บาท(ห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)งบประมาณจัดจ้าง 495,900.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
246
12 ก.ย. 2560
306 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตรับผิดชอบอบต.สี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
245
08 ก.ย. 2560
307 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการซื้อรถยนต์ส่วนกลางจำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
240
24 ส.ค. 2560
308 ประกาศตกลงราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศพด.บ้านน้ำร้อน ม.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
248
22 ส.ค. 2560
309 ประกาศงานตกลงราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายนำ้ตกประชาสรรค์ ม.8 ต.สี่่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
241
18 ส.ค. 2560
310 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศพด.บ้านน้ำร้อน ม.1 ต.สี่ขีดราคากลาง 112,900.- บาท(หนึ่งแสนหนึ่่งหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
248
18 ส.ค. 2560
311 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายน้ำตกประชาสรรค์ ม.5 ราคากลาง 513,100.- บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่่งร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
246
16 ส.ค. 2560
312 ประกาศราคากลางโครงการซื้อครุภัณฑ์การศึกษาเครื่องเล่นเด็กให้กับศพด. จำนวน 4 แห่ง ราคากลาง 199,600.- บาท(หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
223
04 ส.ค. 2560
313 ประกาศงานตกลงราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์การศึกษาเครื่องเล่นเด็กให้กับศพด. จำนวน 4 แห่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
224
04 ส.ค. 2560
314 ประกาศงานตกลงราคาโครงการวางงท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสายราษฎร์บำรุง ม.3 งบประมาณจัดจ้าง 324,900.- บาท(สามแสนสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
237
27 ก.ค. 2560
315 ประกาศราคากลางโครงการวางงท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสายราษฎร์บำรุง ม.3 ราคากลาง 324,900.- บาท(สามแสนสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
236
26 ก.ค. 2560
316 ประกาศงานตกลงราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศพด.บ้านเขาพับผ้า ม.11 ดาวน์โหลดเอกสาร
232
24 ก.ค. 2560
317 ประกาศตกลงราคาโครงการซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
233
24 ก.ค. 2560
318 รายงานผลการพิจารณาโครงการซื้อรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
222
19 ก.ค. 2560
319 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
237
13 ก.ค. 2560
320 ประกาศผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งวดที่ 2)(เม.ย.2560-มิ.ย.2560) ดาวน์โหลดเอกสาร
229
03 ก.ค. 2560
321 ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
220
03 ก.ค. 2560
322 ประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
234
29 มิ.ย. 2560
323 ประกาศราคากลางโครงการซื้อรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน ราคากลาง 787,000.- บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
236
27 มิ.ย. 2560
324 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเขากิวม.7 ราคากลาง 496,900.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน ดาวน์โหลดเอกสาร
241
27 มิ.ย. 2560
325 ประกาศงานตกลงราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเขากิว ม.7 ต.สี่่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
239
27 มิ.ย. 2560
326 ประกาศ อบต.สี่ขีด เรื่อง ตกลงราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางด่าน-เขาหัวช้าง หมู่ 6 ตำบลสี่ขีด อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
240
14 มิ.ย. 2560
327 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางด่าน-เขาหัวช้าง หมู่ 6 ตำบลสี่ขีด อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
237
13 มิ.ย. 2560
328 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำถนนควนช้างร้อง ม.2ราคากลาง 351,000.-บาท(สามแสนห้าหมื่่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
228
30 พ.ค. 2560
329 ประกาศงานตกลงราคาโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำถนนควนช้างร้อง ม.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
229
30 พ.ค. 2560
330 ประกาศงานตกลงราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายประชาอุทิศ ม.5 ต.สี่่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
235
23 พ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  11  |12|  |13|  |14|  |15|  |16